FR - NL - EN   
Asbl LES AMIS DE RENÉ MAGRITTE MUSEUM

René Magritte, de wereldberoemde Belgische schilder, lokt massa's volk naar alle grote musea in de wereld.

Om zijn kunst het best te begrijpen, is het aangewezen inzicht te verkrijgen in zijn diepste inspiratie, en dat is het surrealisme. Alhoewel het werk sterk genoeg is om op zich interpreteerbaar te zijn en de toeschouwer op een bevreemdende manier aan te grijpen, zijn de thema's die Magritte behandelt en de onderwerpen die hij kiest nog beter te begrijpen wanneer we het leven en denken van de kunstenaar kennen.

Een ideaal middel hiervoor is een bezoek aan de woning van de schilder, die hij betrok met zijn echtgenote gedurende de jaren 1930-1954. En waar hij zijn medestanders in het Surrealisme vaak uitnodigde, in die voor hem artistiek zo vruchtbare periode.

Het is verbazingwekkend hoe het museum, ingericht in deze woning, de schilder en zijn leefwereld evoceert. Op uiterst zorgvuldige manier, met volle respect voor de historiek werd de woning gerestaureerd en heringericht (vaak met authentieke stukken), zoals Magritte er leefde en werkte. Dit gebeurde op basis van foto's en getuigenissen van nog levende vrienden en kenissen.

Bovendien werd op de verdieping een exclusieve, rijke verzameling aangelegd van foto's, boeken, grafisch werk, enz. van de kunstenaar en zijn entourage. De bezoeker krijgt bij een rondleiding talloze elementen van het huis en de meubilering te ontdekken die Magritte uitbeeldde in zijn schilderijen. Dit is een buitengewoon boeiende ervaring.

De realisatie van dit uniek erfgoed hebben we te danken aan André Garitte, die er jaren alles heeft voor over gehad om zijn geestdrift voor R. Magritte om te zetten in daden.

Maar koken kost geld. Om de ondertussen opgerichte VZW "Musée René Magritte Museum" te ondersteunen, besloten op hun beurt een aantal bewonderaars en vrienden een specifieke, ondersteunende VZW, "De vrienden van het René Magritte Museum" te stichten. De zetel hiervan is in het museum zelf, en de stichtende leden zijn: Tony Mary, Eddy Van Gelder, André Garitte, Eric Van Heesvelde, Etienne Boumans.

Het doel van de vereniging is in de statuten als volgt bepaald:

"Een beweging op gang te brengen ten gunste van het René Magritte Museum, het bezoek aan en de kennis van zijn verzameling aan te moedigen; Bij te dragen tot het verrijken van het museum, tot het uitbreiden van zijn verzameling, tot het verbeteren van zijn inrichting, zowel door eigen middelen als door het aanmoedigen tot vrijgevigheid, giften en legaten ten zijnen gunste."